1e Tentoonstelling 2023. Jonge duivinnen: 1e Hoffman-Regtop,
2e W. Schreuder, 3e P. Schoonhoven.
Jonge doffers: 1e H. Moot, 2e G de Vries, 3e P. Mastenmaker.

Keurmeester: Jan Heeres.


2e Tentoosnstelling 2023. Oude duivinnen: 1e Hoffman-Regtop, 2e R. van de Zijde, 3e G. de Vries.
Oude doffers: 1e P. Mastenmaker, 2e T. Kortekaas, 3e P. Crans.

Keurmeester: Rene Borgmann.


Generaal: 1e Hoffman- Regtop, 2e G. de Vries, 3e H. Moot.

Allemaal van harte gefeliciteerd..... 👍👍