Dit werd zo genotuleerd. ( tekst in rood ) Deze notulen werden d.d. 18082016 ter hand gesteld per mail aan bestuur NPO. Met andere woorden“ ZLU het is jullie probleem, los het dan ook maar zelf op “. Vervolgens werd er weer contact gelegd met de NPO – NT commissie om met een nieuw voorstel te komen dat ook draagkracht van de KBDB en de inrichters kon vinden.Diverse malen waren er in klein en groot comité bijeenkomsten om de standpunten uit te wisselen. Helaas zonder succes.
Op ons jaarlijks overleg met de KBDB op 28122016 was ook het agendapunt Neutralisatie opgevoerd. Aan de KBDB werd gezien het feit dat er in Nederland nog geen overeenstemming was op het gebied van het rekenmodel, verteld dat Nederland ( NPO incl. ZLU ) voor medio sept. 2017 met een nieuw voorstel zou komen......

Intussen waren de besprekingen in Nederland vast gelopen, het aangedragen model door de NPO - NT commissie voldeed niet aan de ZLU wensen, dat de meldingen “on the fly" berekend moeten kunnen worden Dit werd dan ook aan de NPO – NT commissie duidelijk kenbaar gemaakt.Daarop zijn de ZLU rekenaars begonnen om zelf de mogelijkheid te onderzoeken om een “eerlijk rekenmodel" te kunnen presenteren. Na vele uren discussie, bestaande lijsten uitprinten enz. enz. was er medio maart 2017 een rekenmodel voorhanden dat de goed-keuring van bestuur ZLU kon hebben en dus ook als zodanig werd gepresenteerd.Tijdens de reactie periode werden wij als ZLU plotseling geconfronteerd met inmenging van de NPO. Van de destijds gedane opmerking, “ZLU los het maar op", kon men zich niets meer herinneren. Bestuur ZLU werd verwezen naar de reglementpunten Art. 29. Wedvlucht Reglement en Art .36. Huishoudelijk Reglement waarin duidelijk vermeld staat dat NT goedkeuring nodig heeft van bestuur NPO en zoals het nu heet de ledenraad. Dit alles afzettende tegen het feit dat de internationale vluchten vervlogen worden onder de reglementering NSR van de KBDB een bizar gegeven.

De manier waarop publicatie in de NPO nieuwsbrief “De NPO houdt U op de Hoogte “ , aangaande het nieuwe ZLU rekenmodel door het bestuur NPO werd verhinderd verdient niet de schoonheidsprijs !! (Een berichtje naar de secretaris had veel ergernis kunnen voorkomen). Hoe nu verder, zoals boven vermeld zal in 2017 het oude rekenmodel worden gehanteerd.Op korte termijn zal er, overleg plaatsvinden met NPO bestuur en NPO - NT commissie om ons voorstel serieus te nemen zodat alle partijen met goedkeuring van de NPO medio september 2017 richting KBDB kunnen om dit rekenmodel voor 2018 internationaal te kunnen invoeren.

Zoals de NPO placht te zeggen, ook wij houden U op de hoogte.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, secr.