Nooit gedacht dat er zoveel reacties kwamen op mijn publicatie van een paar dagen geleden. Die lag al een aantal dagen op de plank, omdat ik me afvroeg of er niet een oplossing denkbaar was voor de spanningen die er op bestuurlijk vlak zijn. En dat is soms puzzelen. Die uitdaging moest ik in het bedrijfsleven vaak aangaan als directielid op het vlak van HR (25 jaar) en later ook als mediator. Beide doe ik overigens niet meer, want ik geniet nu van m’n pensioen. De opgedane ervaring heeft me geleerd dat het niet altijd een oplossing is om besturen weg te sturen. Er komen anderen voor in de plaats en daar is ook weer iets mee. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En besturen doen niet alleen dingen fout maar ook veel dingen goed. Om te voorkomen dat je over poppetjes gaat praten (een geliefde bezigheid) kun je het ook hebben over de feiten. Verkeerde beeldvorming draait veel mensen een rad voor de ogen en dat doet tekort aan betrokken personen. De opsomming die ik gaf in mijn publicatie waren de feiten waarmee het overleg op 20 december in Soest startte tussen afdelingsbestuurders en het NPO-bestuur. In mijn optiek zou je het dus eerst over de feiten moeten hebben. Vandaar ook de titel: eerst onderzoeken of je kunt bijsturen (geldt voor beide partijen!). Onderstaand volgt de tekst van mijn eerdere publicatie, met daaronder een aantal ontvangen reacties die ik cursief en vet vermeld, achter Ø heb. Het verschaft in ieder geval meer duidelijkheid en hopelijk kunnen partijen daar iets mee doen. In veel gevallen is er zelfs al iets mee gedaan. Die kun je dus afvinken. Wat blijft er dan over?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onrust. GPS 2021. Irritatie bij leden en afdelingen. Irritatie over de als slecht ervaren communicatie door het NPO en het te laat versturen van de stukken voor de ledenraad. Het was de aanleiding om op 20 november in Soest als afdelingen hierover te vergaderen. Het is ook de aanleiding geweest om mijn persoonlijke visie in dit artikeltje te geven. Vragen waar afdelingen mee zitten.
a. Waarom werden de stukken voor de ledenraad niet op tijd verstuurd? Ø Stukken die 1 dag te laat zijn mag geen punt zijn maar het is structureel te laat
b. Werden statuten genegeerd m.b.t. het stemrecht namens leden bij sectievergaderingen (art. 19 lid 8 en art. 9 lid 1)? Ø Ja, die zijn genegeerd, een foutief gedrag en verkeerde uitleg
c. Een aantal toen aanwezige leden wilden namens de leden van hun vereniging die lid zijn van betreffende sectie hun stem voor die sectie uitbrengen en hadden daarvoor de lijst met handtekeningen meegenomen. Ø De Sectievergadering(en) verliepen inderdaad chaotisch!
c. Hadden sectievoorzitters instructies van het NPO-bestuur gekregen om duidelijk te stellen dat er alleen gestemd kon worden door aanwezige individuele leden die zich aangemeld hadden? Ø Volgens 2 voorzitters was dit een opdracht. Naar mijn mening een fout besluit.
d. Hoe komt het met het nationaal vliegprogramma? Ø Is inmiddels besproken.
e. En dan de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijke reglement, de vervanging van de term “afdelingen” door “vlieggebieden”. Wil het NPO bestuur af van de afdelingen? Ø In het HHR wordt niets vervangen maar via een / uitgebreid met vlieggebied omdat het beiden hetzelfde is en om samenwerking in de toekomst mogelijk te maken. Het NPO bestuur wil zeker niet van de Afdelingen af lijkt mij.
f. En hoe zit het met de financiën? Ø Die komen 25 jan. aan de orde in de Ledenraad
g. Is er wel geld om een Olympiade te organiseren? Ø Die Olympiade is in 2023 en daarvoor moet een commissie met een begroting komen, hiervoor is nog tijd genoeg!
h. En hoe gaan we om met het storten van de afgesproken € 0,02 per duif als er geen duidelijke bestemming is? Ø Geen idee
i. Waarom is de penningmeester tussentijds opgestapt? Ø Toenemende irritaties over de inhoud van de bestuursvergaderingen en het onvoldoende bespreken van zaken. Aldus zijn eigen verklaring
j. Moeten er nieuwe constateersystemen worden aangeschaft en moet daarvoor abonnementsgeld worden betaald? Ø Er moet niets! Wie tzt een nieuw systeem wenst ruilt zijn oude in en zal best moeten bijbetalen in de vorm van een abonnement of ineens.
Mogen bestaande systemen nog gebruikt worden? Ø Bestaande E.C. systemen zijn goed en blijven gewoon in gebruik.
Besloten werd om het NPO-bestuur uit te nodigen om hierover te praten. Heel concreet, over bovenstaande zaken. Op 4 december was dat overleg van de afdelingen met het NPO-bestuur, waarvan het verslag gepubliceerd is op de websites van afdelingen en NPO.
Na dat overleg is er op onderdelen onvrede over de toen gegeven toelichting door het NPO-bestuur. Inmiddels zijn een aantal zaken duidelijk(er)geworden en opgehelderd. Hoe nu verder? Bij onenigheid is het wenselijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en hoor en wederhoor toe te passen. Daar hebben betrokkenen recht op. Bovendien kan een geschil financiële consequenties hebben. Is er tijdig bijgestuurd door het NPO-bestuur en door de vertegenwoordigers van afdelingen, secties en platforms (de ledenraad)?
Ø Zeker het bestuur NPO intern heeft dat onvoldoende gedaan.
Ø De vertegenwoordigers van de afdelingen hebben in een lange reeks van jaren nagelaten met voorstellen tot verbetering te komen. Zelfs alle NPObestuursleden van de laatste 25 jaar zijn niet aangedragen door de Afdelingen.
Ø De Secties en de Platformen is veel minder aan te rekenen. Zij moeten hun positie nog trachten te vinden en met name de onderlinge communicatie is een zorgpunt.
Het NPO-bestuur krijgt veel verwijten. En zeker de voorzitter. Daarnaast staat er het nodige op social media, Ø(ook door mensen die geen lid zijn van NPO en die zelfs nepnieuws verspreiden) maar ook in de column van een duivensportblad. Vaak in de vorm van een beeldspraak, een vorm die uiting geeft aan de onvrede die er is.
Een voorbeeld is het artikel op facebook “de NPO-trein dendert (nog) door” van M.A. Allessie, waar ons vrouwelijke bestuurslid Esther Noorderijk te kijk wordt gezet als koffiejuffrouw.
In een column van duivensportblad DE Duif (van Willem de Bruin) krijgt onze voorzitter er aardig van langs middels “Het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer”. Het zal betrokkenen vast niet onberoerd laten. Veelal kunnen ze zich niet verdedigen of hebben daar geen podium gekregen. Wel kunnen ze er beleidsmatig hun voordeel mee doen. De beeldspraak is een rol die de nar aan het hof van de koning al vele eeuwen geleden had. Maar ik denk dat betrokkenen eerder tot speelbal gemaakt zijn middels die beeldvorming.
· Wat is de bijdrage geweest van afdelingen, secties en platforms?
Het zou de vertegenwoordigers van afdelingen, secties en platforms sieren om ook de eigen rol eens onder het vergrootglas te leggen. Hebben zij voldoende en tijdig bijgestuurd en oplossingen aangedragen? Notulen, livestreams van de ledenraadvergaderingen en publicaties middels Op de Hoogte kunnen daar op nagekeken worden.
· Willen afdelingen en NPO-bestuur het samen eens worden?
Het antwoord op deze vraag is van doorslaggevende betekenis om er samen uit te komen. Ontbreekt die wil bij partijen, dan heeft overleg over bovenstaande zaken blijkbaar geen zin. Dan schuilt het gevaar dat het overleg misbruikt wordt om een stok te vinden die de hond slaat. Het vertrouwen ontbreekt dan blijkbaar. Dan zou wel duidelijk moeten worden waarom.
· Moet het bestuur weggestuurd worden?
Gisteren ben ik in mijn boekenkast gestuit op de beleidsnota “Vlucht naar de toekomst, op weg naar een moderne sportorganisatie”.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tdf/1/18/1f4f7.png")">????Op 31 mei 2010 heeft de algemene ledenvergadering van de NPO toen ingestemd met dit document. Vervolgens de nota bestudeerd en vergeleken met het huidige gevoerde beleid. Mijn eerste bevindingen? Veel daarvan is gerealiseerd en op de rails gezet door het huidige bestuur. Helaas heeft het aan transparantie en communicatie daarover gedeeltelijk ontbroken en heeft de pilot in Zeeland voor veel te veel onrust gezorgd waardoor het vertrouwen is aangetast. Onherstelbaar? Volgens mij niet. Maar daar wordt verschillend over gedacht. En er zijn ontwikkelingen ingezet die onomkeerbaar lijken. Jammer.
Op 25 januari is er een extra ledenraad en zullen deze zaken allicht aan de orde komen.
Theo Boelens
Leeuwarden 5 januari 2020
Ø Geen enkele ontwikkeling is onomkeerbaar
Ø Met 5 “weggestuurde” NPO besturen hebben we geen verbetering weten te bereiken.
Ø Kritisch zijn is eenvoudig maar positief kritisch zijn is weinigen gegeven.
Ø Als we ons als mini-organisatie niet realiseren dat we de samenwerking moeten zoeken i.p.v. verdeeldheid dan ziet het er erg somber uit. Dan zal de afbrokkeling nog sneller gaan.
Ø Wie veel doet krijgt veel kritiek. Dat is inherent aan de duivensport.