NPO-Ledenraad. De belangrijkste gebeurtenis in duivenland was deze week natuurlijk de ledenraad. Door de nog immer geldende beperkingen werd het wederom een enigszins saaie eenakter van drie heren. Iets waar niemand iets aan kan doen, maar ik verlang wel een beetje naar de tijden waarbij Wim Jongh of Geert Schuurmans voor de achtennegenstigste keer de interruptiemicrofoon hanteren, of waarbij een Wiebren van Stralen zijn nuchtere Friese gezond boerenverstand weer kan laten horen. Nu was het meer een “groot Nederlands dictee”, zoals een opmerking in de live chat goed verwoordde.

Ook was het jammer dat de kwaliteit van de verbinding wel eens te wensen overliet. Aanvankelijk dacht ik dat ik er last van had doordat ik nu niet direct om de hoek woon. Het bleek echter ook in Nederland nu niet echt stabiel.

De toon van de vergadering was gelukkig positief. Nog altijd zijn de verhoudingen tussen dit bestuur en de afdelingen goed. Er wordt dan ook best veel tijd ingestoken. Voorafgaand aan de vergadering waren er twee eveneens digitale avonden waarin de punten werden besproken met en toegelicht aan de afdelingen. Op zich is het voor een nieuwsgierige buitenstaander als ik wel jammer dat deze niet via de livestream te zien waren.

Het gaat wat ver om de hele ledenraad in dit weekstuk samen te vatten. Ik zal mij beperken tot wat krenten uit de pap, de agenda was namelijk veel te lang om hier alles te bespreken.

Europese regelgeving. Betere aansluiting bij steakholders lijkt meer dan noodzakelijk. Vooral omdat de EU de regelgeving rond het vervoer van dieren wil aanscherpen ter voorkoming van de verspreiding van dierziektes en epidemieën. Het lijkt erop dat de postduiven een uitzondering zullen vormen in het beleid. Echter zien is geloven. Al bij al lijkt het een voor de duivensport positief resultaat maar er dienen wel enige lessen te worden geleerd. Er bleken te weinig goede relaties en contacten met LNV, de EU, etc. Het vorige bestuur heeft op dit gebied duidelijk steken laten vallen en het nieuwe bestuur probeert samen met andere belangenorganisaties sterker te komen te staan.

De NPO streeft er ook duidelijk na een betrouwbare partner voor de overheid te zijn. Bijvoorrbeeld door een sluitende centrale administratie met alle relevante gegevens van onze duiven. Hiervoor wordt de NPO-cloud ontwikkeld. De verwachting is dat de cloud getest kan worden in Q3/Q4 en daadwerkelijk gebruikt gaat worden in 2022.

De boodschap is duidelijk de duivensport is niet meer de sport van de eenvoudige melker met een hokje achter in de tuin. Als we willen blijven vliegen zullen we aan veel regels moeten voldoen.

Corona/Covid en de seizoenstart: Kort gezegd, “het ziet er goed uit”. De wedvluchten lijken mogelijk indien de avondklok wordt opgeheven en de buitenlandse lossingsvergunningen worden verleend, Belgie heeft hierin een positief signaal afgegeven. Veilige omstandigheden blijven echter noodzakelijk en voorwaardelijk.

Losplaatsenbeleid: Dit beleidsstuk heeft veel tongen losgemaakt. Goede losplaatsen zijn nodig maar zijn alleen mogelijk door goede afspraken met de buitenlandse bonden. Dit om overlast en andere problemen te vermijden. Problemen die worden veroorzaakt door illegale, onaangekondigde of verplaatste lossingen. Het betekent dat er een lossingsvergunning moet worden aangevraagd wanneer bijvoorbeeld een vereniging een vlucht wil organiseren. Lossingen door individuele leden of met een paar maten blijven mogelijk zonder vergunning. Het inkorven in Hank op vrijdagmiddag is overigens veiliggesteld door Afdeling 2.

Eerlijk spel. Ten aanzien van het eerlijke spel staan er veel acties uit. Zo is er nu eindelijk echte duidelijkheid over de invliegduiven. Ook hier faalde het vorige bestuur door het destijds aangenomen voorstel niet duidelijk te verwoorden. Deze duidelijkheid is er nu wel. Op verengingsniveau moeten alle ingekorfde duiven in concours staan. Vanaf het niveau daarboven mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het concours gehouden worden.

Vrachtduiven, die niet over de antenne gaan, zijn ten alle tijden verboden op wedvluchten. Een beetje opmerkelijk was de speciale oproep aan de marathonspelers om zich hieraan te houden.

Ten aanzien van het spelplezier hoopt het bestuur binnenkort weer brainstormsessies met de leden te kunnen houden. Om een beter beeld te krijgen van mogelijke veranderingen qua uitslagen is er in het nieuwe contract met de Compuclub afgesproken een keuzemenu voor de uitslagen te ontwikkelen. Dit wordt een “landelijke praktijktest”, met niet alleen traditionele uitslag maar ook uitslagen van de beste hokprestatie 1:10, de beste hokprestatie gemiddeld aantal punten en beste hokprestatie aangewezen. Eind 2021 dient vervolgens de balans opgemaakt te worden. Het adagium van het bestuur hierbij: “Wat moet, dat moet. Knopen doorhakken, want doormodderen is geen optie. Iedereen tevreden houden lukt niet”.

Pensioendossier: Hier werd de verbazing uitgesproken dat het vorige bestuur er de afgelopen drie jaar niet in geslaagd was geen duidelijkheid te krijgen. Ook betreurt het NPO-bestuur het feit dat enkele voormalige bestuurders niet wensten mee te werken aan het onderzoek. De uitkomsten waren natuurlijk al bekend (extra kosten 300.000 Euro) maar de onzekerheid is nog groot. Ook staan nog gesprekken tussen de NPO-advocaat en de toenmalige pensioenadviseur gepland maar ook deze uitkomst is ongewis.

Hitteprotocol en Nieuw IWB. Het verantwoord vervoeren en lossen van duiven bij moeilijke omstandigheden is cruciaal voor de duiven, voor de liefhebber en maar ook maatschappelijk, aldus het bestuur. Ook ligt er een beleid van de overheid inzake het vervoeren van de dieren bij hoge temperaturen. Als de overheid dit beleid van toepassing verklaart op de duivensport zijn de gevolgen groot. Dit zou een flinke beperking met zich mee kunnen brengen voor het vliegen met duiven bij hogere temperaturen.

Daarom is het van belang dat de zelfregulering gehandhaafd kan blijven. Men ziet hiervoor drie pijlers: een geactualiseerd Hitteprotocol, NPO en de afdelingen volgen het Hitteprotocol en de vernieuwing van het IWB. Het hitteprotocol vormt een belangrijk signaal richting overheden en belangengroeperingen. Belangrijk is eenduidige uitvoering en goede uitleg over de te nemen besluiten indien het Hitteprotocol wordt toegepast. De genomen besluiten zijn bindend voor alle afdelingen en concoursen. Bij code rood afgekondigd door het IWB mag er niet gelost worden!

Het beleid werd unaniem aangenomen. Ik ben wel benieuwd hoe de gewone liefhebber hierop in de praktijk reageert.

Daarnaast toonde men het nieuwe portaal wedvluchtbegeleiding. Er lijkt meer informatie beschikbaar voor de afdelingen (en liefhebbers). Ook worden alle vluchtdata opslagen door Zimoa. De getoonde demo van het nieuwe vlucht begeleidingssysteem werkte niet helemaal zoals gepland. Beeld en geluid liepen niet gelijk maar het gaf toch een indruk welke informatie beschikbaar is.

De Olympiade. Deze zal zoveel mogelijk ter promotie van de duivensport in Nederland dienen. Dus ook gericht op niet duivenmelkers. Het definitieve besluit werd ruim gesteund ondanks de kritische column in het Neerlands Postduivenorgaan.

De drie leervluchten in het jonge duivenprogramma kennen geen verplichtend karakter en tellen nergens voor mee. Er kan een uitslag gemaakt worden maar ze blijven buiten de verschillende competities. Ook gelden ze dus niet voor de Olympiade.

Dopingbeleid – De controle start reeds dit komend vliegseizoen na enkele jaren zonder controles. Natuurlijk is een dopingbeleid noodzakelijk voor een eerlijke competitie maar vooral voor het welzijn van de duiven. Echter ook om aan de Olympiades te kunnen blijven deelnemen. Dit laatste was een dubbeltje op zijn kant. Echter weer een voorbeeld van het opzichtige falen van het vorige bestuur.

Mijn indruk is dat het bestuur tracht zo zorgvuldig mogelijk te werken, door pas tot vervolging over te gaan indien diverse experts de indruk hebben dat er daadwerkelijk sprake is van dopinggebruik.

Zeer interessant was dat het amendement van Afdeling 3 werd aangenomen. Hierdoor volgt publicatie en het ingaan van eventuele maatregelen pas nadat in de B-staal ook het gebruik van oneigenlijke stoffen is aangetoond heeft (of op het moment dat de liefhebber afziet van een contra-expertise). Het NPO-bestuur moet dus terug naar het laboratorium om te zien hoe te komen tot een kortere periode tussen de uitkomst van de A- en de B-staal.

Jammer was dat men de naam van het bedrijf dat de monsters gaat onderzoeken niet noemde. Het vullen van een database met de gevonden waarden en onderzoek naar de dopingachtige substanties in natuurlijke stoffen lijkt mij daarentegen wel weer een goede zaak.

Financien, secties en bestuursmodel. Deze onderwerpen NPO vormden feitelijk hamerstukken. Qua stemming blijft het verwonderlijk dat de Afdelingen bij punt 11a in grote getalen voor stemden. Door aanname van dit punt wordt namelijk behoorlijk getornd aan de autonomie van de afdelingen. Hetgeen tot voor kort een heilig huisje was. Door aanname van dit voorstel dienen de in de ledenraad genomen besluiten te worden opgevolgd door alle geledingen. In gewoon Nederlands, uitvoeren wat wordt afgesproken. Iets dat normaal klinkt maar in de duivensport niet normaal was.

Statuten en reglementen. Opvallend was dat deze door het vorige bestuur nog niet waren aangepast aan de eerder genomen besluiten. Ook hier bleek maar weer eens dat het vorige bestuur misschien wel een hoop lawaai maakte maar dat men essentiële zaken achterwege liet.

Neutralisatietijd en aanpassing 800 metergrens ZLU vluchten. Het punt over de neutralisatietijd kende mijns inziens een verrassende uitkomst. Ondanks dat slechts een klein deel van de deelnemers echt kans maakt op internationaal succes werd de wens van de ZLU om de neutralisatietijd aan te passen aan de internationale neutralisatie tijd aangenomen.

Een duidelijk nadeel voor de liefhebbers boven de rivieren als je het mij vraagt. Niet toevalligerwijs stemden de afdelingen beneden de rivieren allen voor dit voorstel. Waarom afdeling 8 dit voorstel steunde ontgaat mij even.

De impact van het niet handhaven van de 800 metergrens volgens de internationale rekenmethode is mij niet duidelijk.

De vraag die nu resteert is of de ZLU nu wel binnen de lijntjes gaat kleuren of dat men die toch wel enigszins eigenwijze Zuid Limburgse Unie blijft. De intenties van het huidige NPO-bestuur zijn duidelijk meer gericht op samenwerking dus de bal ligt nu bij de ZLU.

Gedragscode. Zoals mocht worden verwacht werd ook dit met bijna unanieme meerderheid aangenomen. De enige tegenstem kwam van afdeling 10, waar men een meer bottom up benadering wilde.

Het aannemen van de gedragscode betekent dat bij overtreding door alle geledingen binnen de duivensport hiervan melding gemaakt kan worden bij het Instituut Sportrechtspraak. De vragen die bij mij direct opkomen zijn: hoe zal dit in de praktijk worden uitgewerkt en hoe strikt zal de handhaving zijn?

samenwerken 3

Aan het eind van de verandering behandelde de secretaris ad interim nog een soort tussenbalans van behandelde zaken. Ook toonde hij een “to-do-list” voor de naaste toekomst. Er ligt duidelijk nog een behoorlijk pakket op het bordje van het bestuur. Gezien de voortvarendheid waarmee men tot op heden te werk gegaan is zal dit wel goed komen. Echter eenvoudig zal dit niet zijn gezien het hoge “hoofdpijn-gehalte” van de meeste onderwerpen.


 slechtvalk in KPN mast

 De parkeerplaats van de Welkoop in Den Burg ligt bezaaid met vogelkoppen. Wat is hier aan de hand?

Vogelfotograaf René Pop kreeg een tip en ging op onderzoek uit. Dit is afval van een roofvogel zag hij al snel aan de overblijfselen      van houtsnippen, een kramsvogel, een zanglijster en merels. Een blik omhoog onthulde de daders: twee slechtvalken die zich ophouden in de naastgelegen zendmast. Een ideale broedplek voor de snelste vogel ter wereld, die op vliegende vogels jaagt en bij een zogenaamde stootduik een snelheid van bijna vierhonderd kilometer haalt. De slechtvalken zijn bezig met een comeback nadat ze in de jaren zestig gedecimeerd werden door het insecticide DDT. Op Texel hebben nog nooit slechtvalken gebroed, hoewel ze in de winter een bekende verschijning zijn op de molentjes van Waalenburg.


Nestkast

De Texelse vogelaars zouden dan ook graag zien dat ze komend voorjaar een nest zouden maken in de zendmast, eventueel aangemoedigd met een nestkast. Een bijkomend voordeel zou zijn dat ze de kauwtjes uit het centrum van Den Burg verjagen. Lieuwe Dijksen, secretaris van Vogelwerkgroep Texel, zou zich wel willen inzetten voor de plaatsing van een nestkast. Tenminste, als de eigenaar van de mast het goedvindt. ,,Vorig jaar heeft iemand een slechtvalk met vuurwerk verjaagd uit diezelfde mast’’, weet hij. ,,Daartegen is aangifte gedaan, want roofvogels zijn beschermde dieren.’’

’Contactgeluiden’

Hans Witte woont praktisch onder de zendmast en heeft daarin de afgelopen acht jaar al vaker slechtvalken gezien. ,,De laatste jaren zijn het er vaker twee. Het hoeft niet beslist een paartje te zijn, het kan ook een moeder met jong zijn. Ik hoor dat ze contactgeluiden naar elkaar maken. Ze joegen ook een keer een concurrerende sperwer weg en toen het KPN-gebouw hier werd geverfd, probeerden ze de schilder weg te jagen’’, vertelt de vogelliefhebber geamuseerd. De slechtvalken worden volgens Witte niet alleen gepest met vuurwerk, maar ook met een laserpen. ,,Dat heb ik dit jaar ook gezien. Het zou best kunnen dat dit gedaan wordt door een duivenhouder die ziet dat er elke keer weer een duif van hem ten prooi valt aan de slechtvalken. Begrijpelijk dat dit vervelend is, maar er zijn andere manieren om dit te voorkomen. Als dit de reden is, zouden we in gesprek moeten gaan met de duivenhouder.’’

Een nestkast is niet echt nodig voor slechtvalken: ,,Ze hebben helemaal geen moeite om een plekje te vinden in zo’n zendmast. In Noorwegen broeden ze op een smal rotsricheltje. Maar met een nestkast heb je wel sneller een broedend stel.’’

Corona/Covid-19 beheerst momenteel ons leven en zaait mondiaal angst, verdriet, zorgen en onzekerheid. Ook voor onze mooie duivensport zijn het zware tijden en is er veel onzekerheid over wat er allemaal gaat gebeuren. Of we nu jong of oud zijn, arm of rijk, man of vrouw, we van witte of blauwe duiven houden… we hobbyist zijn of professional.. Wij Nederlandse duivenliefhebbers houden van onze duiven en zij brengen ons in deze eenzame en moeilijke tijden het vertier, afleiding en geluk! Gezondheid en leven zijn momenteel het allerbelangrijkste en we laten onze medeliefhebbers niet vallen. We zorgen voor onze ouderen, we halen dat zakje voer, we halen de krabber even door het hok. We bellen ze.. sturen ze een filmpje of foto om die eenzame dag wat gemakkelijker door te geraken. Er is een duivensport na Covid-19! En we staan te popelen! Blijf gezond! Blijf tolerant! Blijf behulpzaam! #DuivenmelkersvoorDuivenmelkers Wij zijn de Nederlandse Duivensport! Schouder aan Schouder! Dank aan al diegenen die meewerkten aan onderstaand filmpje om de Duivensport een hart onder de riem te steken in deze bizarre tijden! #StaySafe!

Hallo Allemaal, Ter informatie een email van het NPO bestuur met daaraan gekoppeld een naschrift van het bestuur P.v. Den Helder.
Klik hier om de email te lezen......

Doorbraak in de medische begeleiding van sportduiven

Dierenarts Ruben Lanckriet schreef een grondig en gefundeerd artikel over de medische doorbraak betreffende het Rota virus en het onlangs geregistreerde vaccin. Lees hier het hele artikel.....